.
 
                                                      
        Fundacja im. Brata Alberta została założona 20 maja 1987 roku przez śp. Zofię Tetelowską, śp. Stanisława Pruszyńskiego, śp. Stanisława Grochmala i ks. Tadeusza Zaleskiego.

W grudniu 1988 r. powstało Wrocławskie Grono Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta. Skupiało ono głównie rodziców osób niepełnosprawnych umysłowo, którzy to podjęli starania o stworzenie warunków do objęcia opieką ich dzieci, wobec których w wieku ponadszkolnym ustawała wszelka zorganizowana pomoc.

W styczniu 1992 r. środowisko związane z Gronem Przyjaciół powołało Dzienny  Ośrodek Rehabilitacyjny, działający na zasadzie samopomocowej rodziców i osób zainteresowanych. Pomoc polegała na organizowaniu zajęć kilka razy w tygodniu w salach katechetycznych, udostępnianych przez proboszczów wrocławskich parafii (pw. św. Rodziny przy ul. Monte Cassino, później w Parafii pw. Matki  Bożej Pocieszenia przy ul. Wittiga). Ponadto dzięki pomocy Parafii pw. św. Elżbiety z ul. Grabiszyńskiej w maju i czerwcu odbywały się wyjazdy integracyjne do Jelcza. Zajęcia początkowo organizowali rodzice, dyżurując na przemian a później (od czerwca 1992 r.) zatrudniając dwóch pracowników.

W czerwcu 1992 r. z  inicjatywy śp. Stanisława Jabłonki przygotowany został wniosek do PFRON-u o utworzenie ośrodka działającego na zasadzie warsztatu terapii zajęciowej. W lipcu 1992 r. wrocławska filia Fundacji im. Brata Alberta przejęła w użytkowanie pawilon zwany ,,Pod Misiami” w Parku Szczytnickim, by od września tego roku ruszył w nim ze swą działalnością Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo ,,Wspólnota” z dwoma pracownikami i wciąż jeszcze udziałem rodziców. Właściwy Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Wspólnota”, z możliwością prowadzenia rehabilitacji ruchowej i zajęciowej, rozpoczął swą działalność na początku 1993 roku. Utworzone zostały wtedy cztery pracownie: ceramiczna, tkacko - krawiecka, gastronomiczno - kulinarna i introligatorsko - papiernicza, a po roku jeszcze pracownia stolarska.

         Z czasem Warsztat rozrastał się o kolejne pracownie, zatrudniono dodatkowych pracowników. Od lutego 2007 rozpoczęły się także zajęcia w budynku przy ul. Smoczej, gdzie po rozbudowie obiektu od marca 2010 roku przeniesiono działającą dotąd „Pod Misiami” część Warsztatu.